0

དགའ་བ་དང་སྐྱོ་བ་ལ།

ང་སློབ་ཕྲུག་ཡིན་པ་དགའ་བ་ལ།

སློབ་སྦྱོང་མི་ཤེས་པ་སྐྱོ་བ་ལ།

ང་ལ་དེབ་ཡོད་པ་དགའ་བ་ལ།

འབྲི་སྟངས་མི་ཤེས་པའི་སྐྱོ་བ་ལ།

ང་ལ་སྐད་ཡོད་པ་དགའ་ལ།

ཡིན་ཡང་རང་བཙན་མེད་སྐྱོ་བ་ལ།

སྤུན་མཆེད་མང་པོ་ཡོད་པ་དགའ་བ་ལ།

བརྩེ་གདུང་སྤྲད་མཁན་མེད་པའི་སྐྱོ་བ་ལ།

ང་མི་ཡིན་པ་དགའ་བ་ལ།

བུ་མོ་ཡིན་པ་སྐྱོ་བ་ལ།

ང་བོད་པ་ཡིན་པ་དགའ་བ།

ཡིན་ཡང་རང་བཙན་མེད་པ་སྐྱོ་བ་ལ།

Advertisements